h湿双腿深涨灌满触手

h湿双腿深涨灌满触手

上焦主阳,下焦主阴。又曰∶阳明病脉迟、汗出多、微恶寒者,表未解也,可发汗,宜桂枝汤;阳明病应发汗,医反下之,此为大逆,皆仲景慎于攻下之意也。

其致疾之由,则有风、寒、暑、湿之殊;辨证之法,则有表、里、虚、实之异。又辛能散风;故能住泄泻而疗风湿也。

劳而久嗽,肺虚可知,即有热证,皆虚火也。气者,火也,水中之火,乃为真阳。

经曰∶地之湿气盛,则害皮肉筋脉。或问失血复下,虚何以当。

泽泻、丹皮,咸寒者也,咸能润下,寒能胜热,故足以去肾间之湿热。金衰而火乘之,则如此方之滋阴。

鼻者气窍,上通于脑,下属于肺,浊邪干之,故清窍不利。风热上壅,荆芥辛轻发汗而散风;痰涎内结,前胡、旋复消痰而降气,半夏燥痰而散逆,甘草发散而缓中,茯苓行水,细辛温经,盖痰必挟火而兼湿,故下气利湿而证自平。

Leave a Reply