VOL028居家女仆主题写真22P土肥圆矮挫穷猫萌榜

VOL028居家女仆主题写真22P土肥圆矮挫穷猫萌榜

人之所赖,惟此气耳。 见赤脉不下贯瞳子,可治也。

此症延绵难愈,盖即乳痈之属。 又其词色外为柔弱而委随从顺,任其好恶,则未有不乱而至失其常者。

精气之原,本于水谷,水谷之化,出于脾胃,故凡病为寒厥,为下气上争,为精气溢下,皆气因于中也。风热上壅,则畏风羞明,故令人冥目而视。

以清浊言,则味与形皆浊也,故味归形;气与精皆清也,故气归精。凡此者,皆所从不同,故病亦异名。

脾风疝者,即肿重坠之属,病在湿也。然邪之所中,亦但随虚实而异其处,不必尽当风府也。

春夏先治其标,后治其本;秋冬先治其本,后治其标。肾气痹则阴邪乘胃,故腹善胀。

Leave a Reply